1. Voorwoord

Clebu hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten.. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de juiste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Clebu, gevestigd op de Heisteeg 93, 6171NJ te Stein.

2. Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

U deelt persoonsgegevens met ons als uw cliënt bij ons bent, als u informatie bij ons opvraagt of als u contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook uw kenteken, de pleegdatum en tijdstip waarop een vermeende overtreding  heeft plaatsgevonden zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen.

Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak, of maatschap? Dan wordt u gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

3. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Hieronder leest u welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van uw persoonsgegevens verplicht zijn omdat we anders uw boete niet kunnen aanvechten. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we u apart om toestemming vragen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we uw contactgegevens. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens verstrekt u zelf uit eigen beweging aan ons zodat we contact met u kunnen opnemen inzake je boete.

Daarnaast kan het voor uw zaak noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan uw kenteken of BSN nummer, ook deze gegevens verstrekt u uit eigen beweging door het insturen van een kopie van de CJIB beschikking.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden. De door u zelf aangeleverde gegevens delen wij enkel met de Staat (bijvoorbeeld: Openbaar Ministerie, Rechtbank, Gerechtshof, Raad van State).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We hebben als bedrijf een bewaarplicht met betrekking tot persoonsgegevens. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals de fiscale bewaarplicht. Ook nadat uw zaak is afgehandeld bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we uw dossier in ieder geval nog twee jaar na afronding van de zaak. Facturen en besluiten/uitspraken met daarin uitgekeerde bedragen bewaren we twaalf jaar.

Als u cliënt van ons bent verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Aanmelden

Als u zich bij ons aanmeldt met een nieuwe zaak leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens en allerlei zaken die betrekking hebben op uw boete. Gedurende de behandeling van uw zaak kunnen er veranderingen plaats vinden. Als u bijvoorbeeld verhuist, zullen we uw adresgegevens aanpassen.

Gedurende de behandeling van uw zaak kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld doordat we van het Openbaar Ministerie of de politie nadere gegevens ontvangen over uw zaak (een flitsfoto bijvoorbeeld). Ook leggen we de correspondentie vast die plaats vindt tussen u als cliënt en ons.

We doen dit om u als klant te kunnen bedienen en de dienst te kunnen leveren die we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met u gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als u cliënt bij ons bent en u doet een verzoek om een specifieke dienst die we niet gratis uit kunnen voeren dan ontvangt u facturen en houden we bij of en wanneer u deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een deurwaarder om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat u, wanneer u cliënt bij ons wordt voor een specifieke betaalde dienst, zult moeten betalen voor de diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we in dat geval met elkaar gesloten hebben.

4. Uw privacy rechten

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we uw gegevens 20 jaar.

uw gegevens zijn van u en daarom heeft u een flink aantal rechten. Zo heeft u het recht ons bijvoorbeeld te vragen uw adresgegevens te wijzigen. Hieronder ziet u welke rechten u heeft met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Uitoefenen van uw rechten

Wanneer u een van uw rechten wilt uitoefenen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de pagina Contact van Clebu.

U kunt alleen een verzoek indienen voor uzelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (u kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zult u van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor u hebben. We zullen u dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvangt u binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht u het niet eens zijn met onze reactie, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.